😎 » PHP - FAQ » Робота із строками в PHP 8
59 0  

Робота із строками в PHP 8

stripos() - Повертає позицію першого входження підрядки без урахування регістру
str_contains() - Визначає, чи містить рядок заданий підрядок
str_ends_with() - Перевіряє, чи закінчується рядок заданим підрядком
str_starts_with() - Перевіряє, чи починається рядок із заданої підрядки
strrpos() - Повертає позицію останнього входження підрядка у рядку
strripos() - Повертає позицію останнього входження підрядки без урахування регістру
strstr() - Знаходить перше входження підрядка
strpbrk() - Шукає в рядку будь-який символ із заданого набору
substr() - Повертає підрядок
preg_match() - Виконує перевірку на відповідність регулярному виразу

file_get_contents()  - Зчитує файл в строку

str_ireplace - Замінити підстроки в строці на свої значення.

function  mayhtml_decode($s) {// $s - строка 
    $array1 = ['<', '>', '"']; // підстроки які шукаємо
    $array2 = ['<', '>', '"']; // підстроки на які заміняємо
    return str_ireplace ($array1, $array2, $s);
}

1. Як розбити текст по строкам на масив?

$lines - це  масив де кожна строка стане новим значенням масиву

$lines = preg_split('/\\r\\n?|\\n/', $text);

2. Розбити текст по словам в масив:

$text = 'Текст який буде розбито по словам';
$text = preg_replace("/[^a-zа-я0-9\s]/iu", '', $text);
$array = preg_split('/(\s)/', $text);
$array = array_diff($array, array(''));

print_r($array);

3. Розбити текст по літерам в масив:

$text = 'Текст який буде розбито по літерам в масив'; 
$text = preg_split('//u',$text,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($text);

4. Розбити текст по декільком розділювачам в тексті:

$text = "Тестовий приклад-текста для перевірки:продовження";
$array = preg_split('/[-|:]/u', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($array);

5. Замінити входження в строці:

//Які частини шукаємо
$array1 = [' class="tasks__item" draggable="true"', '<s class="ancli-delete ti-trash"></s>', '<ul class="tasks__list anc-link-ul">', '</ul>'];
//Замінюємо кожну частину на пустоту
$array2 = ['', '', '', ''];
 $repl = str_replace($array1, $array2, $repl);Залишити свій коментар:

Досвід у веброзробці:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2023